حامیان

حامیان

درباره حامیان معنوی و مالی سیدحسام سیدحسینی قهه نویسنده و نظریه پرداز نظام هدفمند، در طول چندین سالی که در خصوص تحقیق و همچنین هزینه  هایی که در این زمینه با اینجانب  مساعدت نموده اند از سازمانهایی و نهاد ها و همچنین دوستان فرهنگی و خیرخواه را میتوان نام برد؛ که با سپاسگزاری تمام و کمال، انشاءالله در فرصتی مناسب از این عزیزان یاد خواهد شد.