نوعی از فرضیه سازی اصلاح نظام تخصیص بودجه تشکل بزرگ خانواده (هدفمند سازی یارانه ها)

نوعی ازفرضیه سازی اصلاح نظام تخصیص بودجه تشکل بزرگ خانواده(هدفمند سازی یارانه ها)با پیروی از نظام هدفمندیک نظریه کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم

سیاستگذاری و برنامه ریزی با پیروی از نظام هدفمند یک نظریه کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم مانع از اختلال سیستم ها درابعاد گوناگون یک ملت می شود و سلامت ملت را به ارمغان می آورد. سیدحسام سیدحسینی قهه

لازم به ذکر است برای اینکه عزیزان این موضوعات پیش فرض (الگویی از یک نوع تخصیص بودجه)رامورد بررسی و ارزیابی قرار دهند با نظریه های مهم نظام هدفمند(نویسنده سیدحسام سیدحسینی قهه) آشنا شوند.(نظام هدفمندیک نظریه کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم)

اصلاح نظام تخصیص بودجه تشکل بزرگ خانواده(هدفمند سازی یارانه ها)

نحوه توزیع و تخصیص بودجه افرادتشکل های مختلف خانواده از عوامل مهم تاثیر گذاری به مدیریت افراد تشکل های مختلف خانواده می باشد، زیرا در هر برنامه ریزی پیش بینی منابع مورد نیاز و تخصیص از پایه های مهم به شمار می رود و بدون در نظر گرفتن تخصیص منابع در حقیقت اجرای هیچ برنامه ای میسر نخواهد بود.

هدف کلی: استفاده از بودجه برنامه ای

اهداف اختصاصی:

۱- توزیع عادلانه اعتبارات بین هرفرد از افرادتشکل های مختلف خانواده(تعداد خانوار)

۲- تفویض اختیار به هر فرد از افرادتشکل های مختلف خانواده در هزینه اعتبارات

۳- اختصاص اعتبارات بر اساس برنامه های موثر بر سلامت

۴- کاهش هزینه های زاید ( صرفه جویی در هزینه ها )

استراتژی

۱- استاندارد سازی روش توزیع و تخصیص اعتبارات

۲- توزیع اعتبارات بر حسب برنامه های عملیاتی

۳- بازگذاشتن دست مدیریت هر فرد از افرادتشکل های مختلف خانواده(رشد و شکوفایی استعدادها متعالی) در هزینه اعتبارات تخصیص داده شده برابر مقررات موجود

of-credits

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی متن کلیک کنید.

برای دانلود کتاب نظام هدفمند و مقدمه ای در بعدزمان و مکان بر کتاب نظام هدفمند بر www.nezamehadafmand.irکلیک کنید.

@nezamehadafmand_ir

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)